logo4lmn rasmiiso1

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan

Unit  Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan (UPIK) diwujudkan bertujuan untuk memperkasa budaya penyelidikan dalam kalangan  pensyarah/staf dan pelajar Politeknik. Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan (UPIK) , Politeknik Ibrahim Sultan memainkan peranan penting sebagai pusat  bagi penyelarasan semua aktiviti penyelidikan dan inovasi dalam kalangan warga Politeknik Ibrahim Sultan. Selain dari itu, aktiviti pembentangan kertas kerja serta  pameran bahan penyelidikan dan produk inovasi  yang diusahakan oleh pensyarah, staf dan pelajar  turut diberi penekanan.


Fungsi / Perkhidmatan

  • Membantu fungsi dan tanggungjawab PPIP dapat dicapai mengikut KPI JPP dan KPM yang telah ditetapkan.
  • Menyelaras aktiviti-aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkormesialan (R&D&I&C) di peringkatpoliteknik
  • Mengurus serta melaksanakan aktiviti-aktiviti R&D & I&C warga akademik politeknik diperingkat politeknik, zon, kebangsaan dan antarabangsa
  • Mengurus dan mengendalikan seminar/kolokium/konferen diperingkatpoliteknik/zon/kebangsaan
  • Memantau aktiviti pertandingan inovasi projek pelajar tahun akhir di peringkat jabatan dan politeknik
  • Menggalakkan, menyelaras dan memantau penyertaan pensyarah dan pelajar politeknik didalam seminar penyelidikan dan pertandingan inovasi diperingkat jabatan, politeknik, zon, kebangsaan/antarabangsa
  • Menyelaras keperluan latihan/kursus warga politeknik didalam pembangunan (capacitybuilding)
  • Menyelaras dan menyimpan rekod-rekod R&D & I&C semua warga politeknik secara hard-copy / digital mengikut bidang /klaster.

UPIK fungsi


Carta Organisasi

UPIK