Mantan Pengarah

Mantan Pengarah PJB - PIS

En IR. Gan Chee Kuan   Dato' Hj Mokhlis bin Jaafar
 Mejar (K) Hj Md Nor bin Yusof    En Sulong bin Yahaya
     
 En Shabudin bin Man    Tn Hj Azizi bin Lin
     
Datuk Dr. Arshad bin Kassim   En Mohd Hatta bin Zainal
     
Hjh Rashidah binti Mustapa   Tn Hj Muhammad Rumzi bin Mamat
     
Tn Hj Rosli bin Hamid   Pn Hjh Rashidah binti Mustapa